Adhuri Vaat

  • અધૂરી વાત એપી. ૨
  • Episode 002
  • 0h : 10m : 02s
  • Watch Later Watch Later

    માય લિસ્ટ
  • download download

    ડાઉનલોડ

તમારા માય લિસ્ટ મા સફળતાપૂર્વક ઉમેરાયું

સારાંશ/સીનોપ્સિસ

અદિતી નવા શહેરમાં જઈ જીવનની શરુઆત કરે છે પરંતુ કેટલીક વાતો હજી અધૂરી છે. નવા શહેરમાં આવીને અદિતિના જીવનમાં શું થાય છે?