વાત વાત મા

 • Comedy
 • Gujarati
 • 5 એપિસોડ્સ

  ઓડિયો: ગુજરાતી

 • Watch Later

  માય લિસ્ટ
 • download

  ડાઉનલોડ

તમારા માય લિસ્ટ મા સફળતાપૂર્વક ઉમેરાયું

સારાંશ/સીનોપ્સિસ

Vaat Vaat Ma is a romantic tragedy where lovebirds Pahel & Swayam want to get divorced as soon as possible and they hire a divorce lawyer. The story takes a twist when the lwayer comes to the couple's place to get the signatures and then a nationwide lockdown is announced.

Starring

Malhar Thakar,Puja Joshi,Chetan Daiya,Krupa Pandya

Directed By

Kartavya Shah