Waqiyat_E_Islam

  • હઝરત યાકુબ (અ.સ.)
  • Hindi
  • Watch Later Watch Later

    માય લિસ્ટ
  • download download

    ડાઉનલોડ

તમારા માય લિસ્ટ મા સફળતાપૂર્વક ઉમેરાયું

સારાંશ/સીનોપ્સિસ

વકીઆત-એ-ઇસ્લામ એ કુરાન, ઇસ્લામનું ધાર્મિક પાઠ, અને અલ્લાહ પાસેથી મુખ્ય ગેબીરીએલ અને અંતમાં પ્રોફેટ મુહમ્મદ સુધી પહોંચેલા શ્રેણીબદ્ધ દૈવી સંદેશાઓની પરાકાષ્ઠા અને ઉપદેશ છે.