Paij Lagnachi

  • Romantic
  • Marathi
  • 1998
  • 2h : 24m : 03s

Starring:
Pratiksha Lonkar,Varsha Usgaonkar,Avinash Narkar,Nilu Phule

Directed By:
Yashwant Bhalkar

Added to your Watchlist successfully